На пресконференция в навечерието на Деня на Разград кметът д-р Валентин Василев обяви, че на 16.01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР) и Община Разград бе сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектно предложение „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“.

В рамките на договора на Община Разград ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 948 844,51 лв. Проектът „Паркоустрояване на зелените площи в кв.“Орел“, град Разград е част от Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020.

Проектът предвижда да бъдат реализирани дейности по паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, детски площадки, спортни площадки, площадка за фитнес на открито, скейтборд площадка, парково осветление, изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, вътрешноквартално енергоспестяващо осветление и др. на териториите на двата обекта.

Освен изпълнението на строително-монтажни работи, проектът обхваща и дейности по организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, строителен надзор, авторски надзор, мерки и дейности за информация и комуникация, както и одит на проекта.
Ще бъде обхванати 2/3 от целия квартал. За останалата част има изготвени проекти, с които ще се кандидатства при наличието на финансов ресурс.
Следващата стъпка, след подписване на договора е в тримесечен срок да се обявят обществените поръчки и да се намерят изпълнители, за да стартира изпълнението на проекта. Само строителните работи възлизат на 5 млн.лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.