Договорът за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ бе подписан през тази седмица от Кмета Денчо Бояджиев, главния счетоводител на Община Разград Миглена Дучева и Камен Василев – представител на ДЗЗД“Магинженеринг Разград 2019“.

Компостиращата инсталация се изгражда по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран от ОП“Околна среда 2014-2020г.“ Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в седемте общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Разград чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци.

Седем оферти бяха подадени по обществената поръчка, комисия допусна до участие три от фирмите, тъй като останалите оферти не отговаряха на изискванията по поръчката. След разглеждане на трите предложения съгласно критериите по обществената поръчка за изпълнител бе избрана фирмата ДЗЗД“Магинженеринг Разград 2019“. В нейното предложение за изпълнение на всички дейности от обществената поръчка е предвидена сумата от 7 349 000 лв. без ДДС или 8 818 800 лв. с ДДС. Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените инсталации. Изпълнението на обществената поръчка включва и доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на настоящите технически спецификации и  изготвения и одобрен идеен проект. 

Срокът за изработване на инвестиционния проект е 140 календарни дни, за строително-ремонтните работи – 330 дни, за доставка на оборудването – 55 календарни дни, общо 525 дни за всички дейности.

Компостирането е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране на разделно събрани биоотпадъци и утайки, с цел получаване на компост. Целта на процеса е да се трансформират естествените биоотпадъци, чрез управляван, аеробен биологичен процес, в богат на хумус материал, който е подходящ за полезна употреба в земеделието, градинарството и ландшафтните дейности.

Конкретната цел при изграждането на компостираща инсталация е да се организира разделно събиране и последващо третиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени и административни сгради, както и от домакинства на територията на общините, с което: се намали количеството на депонираните отпадъци и на емитираните парникови газове от депонирането на биоразградими отпадъци; да се намали рискът за околната среда; да се намали рискът за системите за събиране и третиране на битови отпадъци, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране и оползотворяване; да се намали рискът за нормалната експлоатация на регионалното депо.

Предвижда се площадката, където ще се събират отпадъците, да е с капацитет 4168 тона зелени отпадъци годишно. Инсталацията ще се изгради в района на Регионалното депо за битови отпадъци. Готовият компост ще се съхранява в покрит навес с площ 750 кв.м.