Днес в 13.30 ч. в ефира на Общинско радио Разград ще ви направим съпричастни с редовното заседание на Общински съвет – Разград.
На дневен ред на вниманието на местните парламентаристи предстои обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г.

Втората докладна е свързана с определяне на възнагражденията и полагащите се отпуски на изборни длъжностни лица.

Общинските съветници ще разгледат и докладна, относно подаване на проектно предложение на Община Разград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове” по Оперативна програма „Добро управление”.

Предстои и попълване на състава и избиране на председатели на постоянни комисии в състава на Общински съвет Разград.

Както и одобрението на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград.

Какви решения ще вземат избраните от народа, предстои да чуем.