Днес в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание – бизнес план за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г., отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г., годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г. и бюджет за 2016 г., бяха изпратени на електронната поща на общините Исперих, Завет и Самуил и бяха предоставени за запознаване на хартиен носител в Областна администрация Разград и публикувани на сайта на Областна администрация.
Съгласуван бе и бизнес план за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих през 2016 г., който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 г.
В т.6, „Други” от дневния ред, кметът на община Самуил постави въпроса за консолидиране на ВиК операторите и промяна на границите на обособените територии, чрез присъединяване към Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав ” ЕООД, гр. Разград.
Обсъдиха се различни правни възможности за консолидирането на операторите и възможности на общините да кандидатстват по проекти със средства от европейските фондове.