Специално сформирана Комисия по чл. 68 от Закона за съдебната власт за откриване и провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград заседава днес в зала 102 на Община Разград.

По предварително оповестен график ще бъдат изслушани 28 кандидати депозирали в срок необходимите документи и отговарящи на условията на процедурата за избор на съдебни заседатели.

До днешното изслушване Комисията не е допуснала 1 кандидат поради липсата на документи, отговарящи на изискванията на чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ или Приложение №4.

28-те претенденти за съдебни заседатели се борят за 18 места. По образователен ценз преобладават висшистите – икономисти, педагози, юристи, има психолог, историк, медицински специалисти, IT специалист и двама завършили Висшето военно артилерийско училище в Шумен.

Избраните съдебни заседатели ще положат задължително клетва в началото на мандата си. Като представители на обществото в съдебния процес те са длъжни да се грижат за постановяване на справедливи съдебни присъди според преобладаващото разбиране на обществото за справедливост, като в рамките на общите и абстрактни норми на закона отчитат особеностите на всеки конкретен случай и го решават, опирайки се на критерии, свързани с общочовешките ценности и ценностите на демократичната правна уредба.

Изисква се още, че те трябва да имат политически неутралитет и да не допускат да бъдат повлияни от свои или чужди политически пристрастия. Освен това трябва да са почтени и благоприлични – по всяко време и във всяка среда да имат морално и пристойно поведение, не приемат материални или нематериални облаги независимо от естеството им, които не им се следват и могат да поставят под съмнение тяхната независимост и безпристрастност; да се въздържат от действия, които са в разрез с представите на обществото за благоприличие и могат да компрометират тях и тяхната обществена функция.