Ръководството на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ проведе консултации с кметове от общините Разград, Завет, Исперих и Главиница във връзка с отоплителен сезон 2023/2024 г. В срещата участие взеха и експерти от Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово, както и директорът на предприятието, в чийто обхват попада стопанството. Мероприятието се проведе по инициатива на инж. Кирил Колев – директор на ДЛС „Воден-Ири Хисар“, а целта му бе набелязване на мерки за своевременно осигуряване на дърва за огрев за местното население.

От стопанството се обърнаха към представителите на местната власт с няколко призива. Първо и най-важно общините да преосмислят политиката да продават дървата от общинския горски фонд на дървопреработвателни фирми, а вместо това да ги пренасочат за задоволяване на нуждите на местното население. Освен това лесовъдите призоваха присъстващите кметовете да вписват в списъците само жители на управляваното от тях населено място, за да се избегнат излишни конфликти и напрежение, както и да не се допуска дублиране на имена в списъците. Лимитът е по 10 плътни кубични метра на домакинство и предвид факта, че суровината е ограничена, всяко едно дублиране на имена в списъците, които изготвят кметовете, би довело до ощетяване на едни жители за сметка на други.

Осемнадесетте присъстващи кметове благодариха на лесовъдите за съдействието през изминалия сезон и за това, че не са имали проблеми с доставките на дърва за местното население. На свой ред местните управници призоваха за увеличаване на лимита от 10 пл. куб. м. дърва за огрев на домакинство, а двама от кметовете отправиха искания за увеличаване на квотите на техните населени места. С оглед на ограниченият ресурс, с който разполагат стопанствата, бе предложено кметовете да изготвят списъците възможно най-бързо и да ги предоставят за анализ. Така ще се даде възможност за планиране на евентуално пренасочване на свободни ресурси от други стопанства, с цел пълно задоволяване на потребностите на местното население. Окончателно решение ще бъде взето на повторна среща с кметовете и ръководството на ДЛС „Воден-Ири Хисар“, в която участие ще вземат и представители на ръководствата на съседни горски и ловни стопанства от структурата на СЦДП.

Предстои провеждане на такъв тип консултации с местната власт и в други райони, попадащи в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово.