Да възродим ценностите, за да пребъде България, с тези думи се обърна областният управител Гюнай Хюсмен към участниците в дискусионния форум на тема „Семейството като ценност. Проблеми и тенденции пред съвременното семейство“, организиран по инициатива на д-р Надие Карагьозова, в партньорство с Областна администрация Разград, под патронажа на Областния управител Гюнай Хюсмен. Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет Разград в петък и съвпадна с Деня на толерантността.

Г-н Хюсмен акцентира на наситеното с негативизъм ежедневие и необходимостта от семейните ценности и  нравствените добродетели, които се възпитават в семейството. „Имаме нужда повече от сплотеност и обединение, от уважение и добронамереност един към друг, за да сме добрите примери за подражание на младото поколение – нашето бъдеще. Затова новите реалности изискват тясно и постоянно партниране на семейството с училището-базирано на споделени отговорности и ценности“, каза още Областният управител.

Специални гости бяха архиерейският наместник отец Георги и районният мюфтия Мехмед Аля, които споделиха своите постановки за семейството, като личностна и социална ценност от най-висш порядък.

Участниците във форума (учители, директори на учебни заведения и социални центрове, служители на МВР, библиотечни и читалищни дейци, родители и др.) дискутираха върху проблемите на съвременното семейство и необходимостта от тясно, и постоянно сътрудничество между семейството и училището, базирано на споделени ценности и отговорности.

Бяха споделени много идеи за семейството като висша ценност. Добри практики за работа с родителската общност споделиха директорите на ОУ „И. С. Тургенев“ Милена Орешкова и на детска градина „Слънце“ в Исперих Сюзан Назиф, както и зам.-директорът на СУ „Христо Ботев“ в Лозница. Като проблем бе изтъкнат фактът, че при много семейства един или двама от родителите са в чужбина и те се гледани от баби и дядовци, с които по-трудно се реализира тясно сътрудничество. Председателят на Сдружение „Феникс“ Огнян Станчев сподели лични наблюдения как се осъществява медиацията в учебните заведения в Англия и как се обособяват родителски клубове по интереси.

Беше излъчено силно послание, като крайна цел на форума, в което се казва: „Тясно и постоянно партньорство между училището и семейството, което да развива и поддържа позитивна конструктивна обратна връзка и да стимулира позитивно родителство с цел преодоляване на етнически, социални и религиозни различия и решаване на проблемите в интерес на детето.  Едно училище работи най-добре и постига високи резултати и се представя пред обществеността, когато е органична част от общност от ученици, учители, родители, организации и институции, които си помагат, сътрудничат и партнират в постигането на пълноценното развитие и благополучие на децата. Привличането на родителя в училищното пространство като гост, съмишленик, партньор, доброволец под различни форми – открити моменти и уроци, дни на отворени врати, съвместно участие в спортни празници, лични консултации, работни срещи, кръгли маси и др., трябва да залегне в новия тип училищна култура, в която диалогът да е водеща форма и др. От тясното сътрудничество зависи пълноценното изграждане  на детето. Новото време има нужда от автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. 

Да формираш,  да въздействаш, да променяш, да вдъхновяваш и мотивираш съвременното поколение да израсне като личност, способно да се справя с различни по сложност дейности и задачи  в  многоликия  свят, e крайната цел на семейното и училищното възпитание.“