Десет кандидати се явиха на писмен изпит – тест в процедурата по подбор на 4 броя съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд – Разград. Той се проведе днес в зала 212 на правораздавателната институция.

Непосредствено преди изпита председателят на Окръжен съд – Разград съдия Лазар Мичев отвори запечатан плик с нужния брой тестове и ги предостави на председателят на  Комисията по подбор на съдебни медиатори Анелия Йорданова – зам.-председател на Окръжен съд – Разград, за да бъдат раздадени на участниците в процедурата. След това съдия Йорданова запозна накратко присъстващите с указанията за полагане на писмен тест, съдържащи се в Методиката за провеждане на писмен тест и оценяване на кандидатите за съдебни медиатори, утвърдена с решение по протокол №14/26.03.2024 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет.  

В рамките на 60 минути участниците в процедурата решаваха тест, съдържащ 25 отворени и затворени въпроси.

          Онези от тях, които получат оценка най-малко 72 точки ще бъдат допуснати до устния изпит, който е насрочен за 31 май от 10.00 часа. Максималният праг за успешно полагане на изпита е 100 точки.