Уважаеми жители на община Разград, уважаеми симпатизанти и членове на ПП  ГЕРБ,

Избраните общински съветници от листата на  ПП ГЕРБ променихме решението си относно състава на групата  към ОС Разград. С настоящето Ви уведомяваме, че в   новообразуваната група не участва общински съветник г-жа Милена Орешкова.

 

Нашето становище е, че групите на общинските съветници от всяка една политическа партия затова са групи, за да работят заедно в екип. В тези екипи съветниците правят своите предложения и допълнения към докладните записки, които влизат в Общински съвет. Водят дебати помежду си и с аргументи доказват тезите си, търсят най-доброто решение по дадени казуси и го защитават, като това не означава, че различните гледни точки не се зачитат и не се уважават.

Общностите, групите, съюзите и т.н. се създават, за да обединим усилията си за  постигане на общополезни цели. Основни принципи са взаимна толерантност, уважение и зачитане на позициите.

Нашата група е демократична, ние не се противопоставяме на различното мнение, ние просто считаме, че след като сме една общност то това мнение би било редно да се обсъди първо с нас.

Може да бъде проследено в протоколите на сесиите през годините как групата на  ПП ГЕРБ не винаги е гласувала единодушно по предложени казуси, но всяко различно мнение е било обсъждано предварително, след което е било уважавано от останалите съветници на ПП ГЕРБ.

На проведена среща с общинските съветници от ПП ГЕРБ преди разглеждането на докладна записка, касаеща отдаването на концесия на стадион “Лудогорец Арена”, г-жа Орешкова не изрази никакво становище, не изказа мнение, не посочи нито една от слабостите, според нея, които съдържа докладната записка. На  обсъждането на същата докладна по време на  заседанията на двете постоянни комисии към ОС Разград – ПК по управление на общинската собственост и ПК по законност, г-жа Орешкова  не даде никакъв знак, че тази докладна според нея, не бива да се приема, не предложи своите аргументирани поправки, не сподели нищо със своите колеги общински съветници и то не само от групата на  ПП ГЕРБ.

Два дни преди провеждане на сесията на Общински съвет Разград публикува до всички местни медии позиция , за която  не уведоми групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ, общинското ръководство на ПП ГЕРБ,  обласния координатор на ПП ГЕРБ.

 

Когато не уважаваш една общност, на която доброволно си се посветил, ти не уважаваш самия себе си. С поведението си г-жа Орешкова   показа пълно неуважение и  към колегите си общински съветници от ПП ГЕРБ, от чиято листа е избрана за общински съветник. Такова поведение няма как да се определи като достойно нито от “свои”, нито от “чужди”.

 

Г-жа Милена Орешкова изчака сесията на Общинския съвет тактически, където очевидно разчиташе на  публична изява, телевизионен и радио ефир, за да оборва докладната, която получи национална популярност. За нея очевидно е било важно  да изложи своята различна теза и да привлече вниманието върху себе си.

Този тип „работа” гонейки единствено и само личен интерес и популярност по никакъв начин не може да е в интерес на община Разград, а в този случай дори и на потенциалния  концесионер.

 

При този акт на конфронтация, без предварително да е потърсен диалог, ние смятаме, че прозират лични амбиции. Подобен тип поведение не може да бъде толерирано, то е неетично, разваля климата на работа и не води до добри резултати. Ние сме избрани да работим за община Разград и всякакви лични амбиции и игри нямат място сред нас.

 

Когато имаш силното желание да се изявяваш като индивидуален “играч” без елементарно уважение и зачитане на общността, е редно да ти се даде това право и възможност именно защото сме демократична партия.

 

Пожелаваме успех в политическата кариера  на г-жа Орешкова, да намери себе си в политическата реалност и реализира амбициите си.

 

Това бе поводът  единодушно съветниците от избрани от листата на ПП ГЕРБ да гласуват отстраняването й от групата, защото с действията си тя ясно показа, че не се нуждае да бъде част  от колектив.

 

Групата на Общинските съветници от ПП ГЕРБ