Лентите в училищните дворове преряза Кметът Денчо Бояджиев, в ОУ“Никола Йонков Вапцаров“ – заедно с Областния управител Гюнай Хюсмен и директора на училището Галин Парашкевов, а в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ заедно със заместник-директора Димитричка Цонева.

Поради обявената от днес от Министъра на здравеопазването грипна епидемия и двете церемонии се проведоха в редуцирано присъствие – предимно на учители и ангажирани с проекта лица.

И на двете събития г-н Бояджиев припомни и продължи думите си от откриването на физкултурните салони на двете училища преди 2 дни. С изграждането на още една спортна площадка и асфалтирането на района, учебните сгради и спортните съоръжения ще се превърнат в едно от най-хубавите решения за учебен комплекс даже в национален мащаб – заяви Кметът. Той припомни, че проектът „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ е подготвен и спечелен преди време, а реализацията му дава съвсем нова визия на образователните сгради.

Кметът Бояджиев сподели, че при строителните дейности е имало проблеми, които са показали разликата между работата на фирмите от Разград, които оставят името си, и на тези, които нямат топла връзка с града и не ги интересува какво ще стане след напускането им. Кметът пожела на педагозите да работят със сърце и да внушават на възпитаниците си, че обновената база трябва да се поддържа и надгражда, да не допускат да се руши.

И на двата обекта отец Дмитрий Терзи отслужи водосвети за здраве и благоденствие.

Ремонтните работи в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ бяха извършени в два корпуса – първи корпус, находящ се на ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 10 и втори корпус, на ул. „Стефан Караджа“ № 13. Техен изпълнител бе ДЗЗД „ОП 3А – 5А“, община Търговище, с. Разбойна, по договор за възлагане на обществена поръчка на стойност 543 309,27 лв. без ДДС. В двете сгради е извършено външно полагане на топлоизолация, вътрешното топлоизолиране с минерална вата и гипс картон и топлоизолация на таванските плочи. Вътре в помещенията са изпълнени архитектурни работи по санитарната поддръжка на сградата – шпакловане, боядисване, изолиране на пода с хетерогенни настилки. Съществуващото осветление е подменено с енергоспестяващи осветителни тела. По дворното място са изпълнени благоустройствени дейности, монтирани са нови съоръжения за игра, изградена е достъпна архитектурна среда. Контролът по качественото изпълнение на строителния процес е извършен от „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, определено да упражнява строителния надзор на обекта. За нуждите на училището е доставено учебно, офис и компютърно оборудване и обзавеждане – ученически маси, столове, бели дъски, компютърни конфигурации, лаптопи, принтер и др.

Ремонтните работи в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград бяха във втори корпус. Те са свързани с подобряване на енергийната ефективност и топлофизични характеристики на сградата. По проекта е извършено външно и вътрешно топлинно изолиране на външните стени, топлоизолация на покрива, подмяна на входни врати. Елемент от строителните дейности е и подмяната на съществуващото осветление, което е заменено с енергоспестяващо. Изпълнено е вътрешно реновиране на помещенията, включващо мазилки, шпакловки и бояджийски работи. В прилежащото дворно пространство са реализирани благоустройствени дейности, изградена е спортна площадка. Подобрен е достъпът до втори корпус за хора с увреждания. Изпълнител на цитираните дейности по реконструкция и ремонт на сградата е ДЗЗД „Детски градини – 18“, гр. Русе, по договор за възлагане на обществена поръчка на стойност 946 640,33 лв. без ДДС.

Изпълнителят, който следи за законосъобразния старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности е „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, определено да упражнява строителния надзор на обекта.

За осигуряване на по-добри условия на труд и по-голяма ангажираност на учениците към учебния процес е доставено учебно, офис и компютърно оборудване и обзавеждане – ученически маси, столове, бели дъски, шкафове, компютърни конфигурации, лаптопи, мултимедия и др.

Дейностите са по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се реализира в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград 2020 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Общият бюджет за изпълнение на заложените проектни дейности е 9 897 137,19 лв., а периодът на изпълнението им от бенефициента Община Разград е 29 септември 2017 г. – 29 март 2020 г. Финансирането е за дейности по реконструкция и реализация на енергоефективни мерки в 12 обекта на образователната инфраструктура на територията на град Разград, които да способстват за опазване на околната среда и микроклимата, за подобряване на условията за протичане на учебно-възпитателния процес и условията на труд, за осигуряване на по-рентабилна експлоатация на сградите. Цели се и подобряване качеството на предоставяните образователни услуги чрез инвестиции в доставката на допълващо строителните дейности оборудване и обзавеждане.

Сред официалните гости на церемониите бяха: заместник-кметовете Добрин Добрев и Милена Орешкова, заместник областният управител Евгени Драганов, представители на Регионалното управление на образованието.