На заседания на две постоянни групи към Общински съвет-Разград бе одобрена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. Докладната е внесена за разглеждане на предстоящата сесия на местния парламент от заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на Община Разград Добрин Добрев. С нея се намаляват таксите за децата, записани в трета и четвърта подготвителни групи в детските градини в град Разград, а децата от същите групи в останалите населени места се освобождават от тази такса. Към момента на публикуване на проекта на докладната децата в тези групи са общо 752. От тях 218 не заплащат такса съгласно действащите разпоредби на Наредба №14 – от многодетни семейства са, с починал родител, с над 50% ТЕЛК и други. Родителите на останалите 534 деца плащат само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата: 25 лева за първо дете в областния град и 20 лв. в останалите населени места, а за второ и следващо дете – съответно 20 и 15 лв.

В приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с Указ № 185 от 18.09.2020 г. на президента на Република България (Обн. ДВ, бр. 82 от 2020 г.) е регламентирано, че държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование (подготвителните групи), осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси, съгласно изискванията на ЗПУО ще се определят с наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища. След обстоен анализ и обсъждане и с ръководствата на детските градини предложението на Община Разград е родителите да ползват частично подпомагане на заплащането на дължими такси за дейности по храненето на децата в размер на 40% от настоящата такса за детските градини в гр. Разград, а родителите в останалите населени места да бъдат освободени от такса. Така за първо дете месечната такса в Разград става 15 лв., а за второ и следващо – 12 лева. С докладната се добавят и нови категории за освобождаване от такси – на деца, на които единият или двамата родители са с над 70% ТЕЛК; на които родителите са студенти редовна форма на обучение; деца – близнаци, тризнаци и т.н.; дължимите такси от родителите на деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., също се финансират от проекта до завършването му.

Със същата докладна се регламентира и положение, което негласно се реализира в детските градини, за да се подпомогнат родителите, които нямат баби и дядовци и финансова възможност за частни занимални. Новата възможност е децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв. Това може да стане след заявено писмено желание от родителите до директора на съответната детска градина. Към момента подобно желание са заявили родителите на 148 деца, но само 45 от тях посещават градините. Тази такса предизвика дискусия сред общинските съветници в комисията по образование, като част от тях настояха да не бъде утвърждавана, други, които работят в сферата на образованието, изразиха мнение, че с докладната се узаконява нова услуга, а регламентирането й като безплатна ще създаде прецедент и родителите на деца от други възрасти ще я оценят като дискриминационна и ще настояват да отпаднат и таксите за техните деца.

В комисията по бюджет докладната получи подкрепа от 4 общински съветници, 1 гласува въздържал се, а в комисията по образование подкрепата бе от 3 общински съветници. И в двете комисии част от съветниците не участваха в гласуването.

Окончателното решение за намаляване на таксите за предучилищните групи ще се вземе на заседанието на Общински съвет-Разград на 29 юни.