Две постоянни комисии към Общинския съвет и няколко държавни институции ще заседават на 8 септември по докладната с искане за обявяване на бедствено положение във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата. Това обяви днес на пресконференция председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев.

Той припомни, че докладната бе внесена по извънредния способ на сесията на местния парламент във вторник, но поради необходимостта да се вземат предвид всички факти и да се съберат допълнителна информация и становища Общинският съвет отложи докладната за следваща сесия. Г-н Ненчев съобщи, че в изпълнение на това решение е насрочил за 15,00 ч. на 8 септември, петък, в заседателната зала на Общинския съвет съвместно заседание на две постоянни комисии – по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев коментира, че Законът за защита при бедствия предвижда строга организация на дейностите и строго определя ангажиментите на определени държавни органи и в тази връзка и за да може общинските съветници да получат необходимата информация, е отправил покана към редица държавни органи, които имат отношения, свързани с режима на бедствията по Закона за защита от бедствията. Сред тях са: МВР, ДАНС, Областният управител, ресорният зам.-кмет, директорът на РИОСВ-Русе, директорът на Басейнова дирекция  Дунавски район, ОДМВР-Разград, ДАНС-Разград, РД“Пожарна безопасност и защита на населението“, РЗИ, директорът на МБАЛ“Св. Иван Рилски“, Центърът за спешна медицинска помощ, „Водоснабдяване-Дунав“, БЧК. Всички тези организации и институции са включени в системата от органи, имащи отношение към дейностите по Закона за защита при бедствия – каза председателят на Общинския съвет.

Г-н Ненчев обясни, че на това заседание съветниците очакват тези институции да представят своето становище налице ли са фактически правни основания за обявяване на бедствено положение, както и да получат възможно най-пълна  информация от компетентни заключения за това дали в случая са приложими разпоредбите от Закона за защита от бедствия или следва да се прилагат други законови механизми за разрешаването на този важен и остър обществен проблем.

След провеждането на заседанието на постоянните комисии и оформянето на становища от тяхна страна председателят на местния парламент ще внесе отново този въпрос за разглеждане в заседанието на Общинския съвет, което вероятно ще бъде насрочено за 18 септември. На тази сесия  ще се разгледа и проектът за бюджет за 2023 г.

Г-н Ненчев уточни, че с тази докладна ще се обсъжда възможността за обявяване на бедствено положение. По  същество проблемът с премахването на тези миризми ще бъде на вниманието и през следващите месеци не само на администрацията и Общинския съвет, но и в постоянно взаимодействие с компетентните органи, които имат най-пряко отношение по този въпрос, две са министерствата, които имат най-много ангажименти и очакваме резултатите от техните проверки  на 25 август – МОСВ и МРРБ – обяви още г-н Ненчев.