Във вторник в община Разград се проведе начална пресконференция, дадена от секретаря на община Разград Нели Добрева, която е ръководител на  проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

На пресконференцията присъстваха зам.-кметът Галина Георгиева, общински съветници, директори на дирекции, представители от социалната сфера, неправителствени организации, журналисти.

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България и е с продължителност 24 месеца.

Общата стойност на проекта е 615 000,00 лв., като средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 522 750,00 лева, а националното съфинансиране е в размер на 92 250,00 лева.

С реализирането на проекта се цели да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Разград, която да допринесе за подобряване качеството на съществуващите и предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Общата цел на проекта напълно кореспондира с основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, а именно гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, чрез подобряване на предоставяните вече услуги, разширяване на капацитета им и разкриването на нови услуги, както и с мерките на Актуализирания план за действие за изпълнение на стратегията.

Съобразно дейностите разписани в плана са изследвани функциониращите социални услуги в общността и съществуващите специализирани институции за деца в страната. На база на събраната информация е идентифицирана необходимостта и конкретните нужди на всяка от общините и са разработени – Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.

Съгласно цитираните Карти, Община Разград следва да извърши ремонт на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания, и да разкрие две нови услуги – Преходно жилище и Наблюдавано жилище, като следва разписаните функционални характеристики за всяка конкретна услуга.

Предвидените ремонтни дейности в ЦОП ще спомогнат за достигане на капацитет от 100 места, за услуги предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в специализирани институции; превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

С ремонтните дейности в ДЦДУ се цели разширяване на обхвата на услугите – капацитета от 30 деца дневна грижа и добавяне на консултативни услуги за ЦСРИ за 60 деца, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

С ремонта на помещенията предоставени за Преходното жилище за деца от 15 до 18 г. ще се осигури среда за живеене, близка до семейната на 8 деца, където те ще бъдат подпомагани в придобиването на умения за самостоятелен и независим живот, а в Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 г. за 4 младежи, напускащи институции или преходни жилища, ще се осигури среда за водене на самостоятелен живот.

По проекта ще бъде доставено необходимото обзавеждане и оборудване, гарантиращо семейна среда, както и такова необходимо за индивидуална или групова работа и занимания с децата.

Планираните в проекта дейности се явяват част от дългосрочната стратегия на Община Разград за реализиране на общинската социална политика като модерна, ефективна система от социални услуги, поставяща в своя център ползвателя, отговаряща на нуждите на общността, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.