Две постоянни комисии към Общинския съвет одобриха единодушно докладната записка на Кмета Денчо Бояджиев за отпускане на 160 000 лв. на ДКЦ-I за купуване на нов рентгенов апарат. Тя ще бъде гласувана на извънредна сесия на местния парламент в петък, 10 юни.

На съвместното заседание на комисията по бюджет, финанси и икономическа политика и комисията по социална политика, трудова заетост и здравеопазване докладната бе представена от заместник-кмета Добрин Добрев. Той уточни, че управителят на ДКЦ-I д-р Николай Денев е завел писмо в деловодството на Община Разград през февруари. В него отправя искане за съдействие за закупуване на нов апарат. Д-р Денев обяснява, че рентгеновият апарат, който в момента се използва в лечебното заведение, е закупен втора употреба през 2010 г., често се поврежда, а резервни части за него трудно се намират, последният път се е наложило спиране на работа в това направление за дълъг период. Апаратурата е най-натоварената в ДКЦ-I, приходите от ирисова диагностика са около 25% от общите приходи на лечебното заведение.

Вземането на решение по този казус на извънредна сесия се налага както поради галопиращите цени на подобна апаратура, така и поради изтичането на действието на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение. Съгласно Чл. 13 от този Закон до 3 месеца след отмяната на епидемичната обстановка разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при закупуване на медицинска апаратура, необходима за диагностика и лечение на заразените пациенти, което ще облекчи процедурата по закупуване на апарата и той по-скоро ще може да се използва при диагностика на пациентите на ДКЦ-I. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев предложи аргументът от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение да стане част от докладната записка, предложи още да се постави и срок за подписване на договор за закупуване – до 30 юни. Това бе прието от местните парламентаристи с 4 гласа „за“ в социалната комисия и 7 в бюджетната. Прието бе и предложението на д-р Денев за по-прецизно изписване на вида на апарата – стационарна директно дигитална графична рентгенова уредба.

В докладната се уточнява, че необходимите средства в размер до 160000 лв. трябва да бъдат
осигурени от бюджета на община Разград за 2022 г. с компенсирана промяна в дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ за сметка на § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

Извънредната сесия на Общински съвет-Разград започва в 13,30 ч. на 10 юни, петък, в залата на 11 етаж в Община Разград.