Само две фирми подадоха тръжна документация за участие в обществената поръчка с предмет „Покупка на горива – бензин А-95 Н, дизелово гориво и пропан бутан, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти за потребностите на автомобилния парк на общинска администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград”.
„Петрол” АД и „Търговска газова компания” ЕООД Силистра са дружествата изявили желание през следващите три години да доставят горива за общинския автопарк. Запечатаните пликове бяха отворени днес от комисия, председателствана от секретарят на Община Разград Нели Добрева. Прогнозната стойност на поръчката е 1 100 000 лв. без ДДС.