На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград няколко национални неправителствени организации отправиха полезни препоръки към планирането, изпълнението и мониторинга на общинските планове за Изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Заседанието се проведе в почти пълен състав от определените представители на различни институции от региона, за активната дейност на Областния съвет ръководителят на правния екип на Фондация „Програма „Достъп до информация“ Александър Кашъмов отправи поздравления към Областна администрация. Той характеризира ролята на Областните администрации като координираща между централната власт и общините по отношение на изпълнение на националните приоритети и разходването на държавните финанси, в случая за реализация на дейности по интеграционните политики.
Кашъмов представи резултати от проведен мониторинг на публичните разходи за изпълнение на общинските планове за интеграция в страната. Данните от него сочат, че сред институциите най-висок е процентът на публикувани на интернет страниците стратегии при Областните администрации – 68%, планове за реализация на стратегиите са публикувани при 14% от областните управи, а отчети за изпълнение на плановете – също при 14%. За седем общини е направен по-обстоен анализ за реализацията на стратегиите, сред тях и община Исперих, където след искане по Закона за достъп до информация предоставили данни за дейностите и публикуваните документи.
Диян Данков от Сдружение „Асоциация Интегро” направи презентация на основните принципи на бюджетен процес, отворен за обществено ангажиране и гражданско участие. Тази информация заедно с презентацията на Кадрин Хасанов от Сдружение „Асоциация Интегро” за кратки насоки в процеса на отворено финансово планиране ще бъдат предоставени на общинските администрации, за да подпомогнат тяхната дейност в тази сфера.
В заседанието участваха и представители на още три неправителствени организации: Николай Николов от сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“-Варна, Емил Коен от онлайн платформа „Маргиналия“ и Сема Рашкова от сдружение „Народно читалище Рома – Вазово 2007“.
Представителите на гражданския сектор също подкрепиха препоръките, отправени в презентациите. Те са свързани с включване на ромите в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на плановете за интеграция; подобряване разбирането на причините за проблемите на ромските общности и насочване на адекватни мерки за разрешаването им; изработване на точна оценка на наличните и необходими ресурси и планиране на конкретни източници на финансиране; разработване на система от индикатори, адекватни за съответната община и общност, предприемане на мерки за включване на политиката за интеграция в цялостната политика на общината и плановете за интеграция да станат част от общинските планове за развитие.
Участниците в заседанието се обединиха около позицията, че вече са налице резултати от Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система, по който се работи от няколко месеца и това е сред правилните стъпки от страна на държавната и местните власти по отношение на интеграцията на малцинствата.
В началото на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград бе актуализиран неговият състав, като бе включен в Съвета новият началник на РУО Ангел Петков.