Кметът на община Разград д-р Валентин Василев взе участие в тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Русе.
Заседанието бе открито от зам.областния управител на област Русе Станимир Станчев. Участие взеха представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, Национален център за териториално развитие“ ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Регионален исторически музей – Русе.
По време на събитието Регионалният съвет за развитие на СЦР определи свои представители в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Приета бе Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2017 г.
Експерти от Дирекция „Жилищна политика“ при МРРБ информираха присъстващите относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на Северен централен район.
Обсъдени бяха проблеми, свързани с образованието.
На заседанието беше представена актуална информация относно етапа на изграждане на Автомагистрала „Хемус“; постигнатия напредък по предпроектното инвестиционно проучване за строителството на Автомагистрала Русе – Велико Търново.
Експерт от Министерството на околната среда и водите информира членовете на РСР на СЦР относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на интегрирани проекти за водния цикъл; проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците; проекти за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води и др. по-значими проекти на територията на Северен централен район.