На 20 април се проведе пресконференция, на която гл. експерт Светлана Димитрова от Областния офис на Национална служба съвети в земеделието – Разград информира за съвместната работа между службата, която представлява и Областна администрация Разград, за провеждането на изнесени приемни в населените места в района. За да бъде улеснен достъпът и информираността на земеделските производители в Разградско, Областна администрация – Разград оказа съдействие в организирането на консултантски срещи, на които експертът от НССЗ се среща с жители на място в населени места и ги информира за актуални новини и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони и възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се улесни достъпът до заинтересованите лица, и с това да бъде подпомогната тяхната дейност, уточни Димитрова. Тя подчерта, че интересът по време на приемните е бил голям, а въпросите са били насочени най-често по отношение с регистрацията на земеделските стопани, изискванията за кандидатстване по програмата за земеделските райони и др.От началото на кампанията вече са проведени консултантски срещи в – Юпер, Езерче, Средоселци, Завет, Брестовене и Сейдол. Предстои такива да бъдат проведени в кметствата на населените места на – 22 април в Дянково, 25 май в Подайва и във Владимировци, на 26 май в Острово и Кубрат, и на 27 май в Синя вода и Ловско.