На среща с представители на местни, регионални и национални медии екипът на Областния информационен център (ОИЦ) представи напредъка по изпълнението на европрограмите в Разградска област и отчете своята дейност през 2019 година. От началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда” са сключени 153 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 81 791 310 лева, като реално изплатените средства по тях са 41 334 478 лева. 106 проекта са приключени към края на 2019 г., като реално изплатените средства по тях са в размер на 32 352 425 лева. Програмата за развитие на селските райони финансира общо 143 договора за безвъзмездна помощ в Лудогорието, на обща стойност 49 214 019 лева. В изпълнение на двете стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР): на Местната инициативна група (МИГ) – Исперих и на МИГ Завет – Кубрат са сключени 8 договора за изпълнение на проекти, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 600 313 лева. Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства се изпълняват 296 проекта на обща стойност 131 005 330 лева. Екипът на ОИЦ направи и отчет на извършеното през отиващата си 2019-та година. Стана ясно, че са проведени 34 информационни събития със 773 участници. 859 посетители в офиса на центъра са получили отговори на близо 1 000 поставени въпроса, свързани с условията за кандидатстване с проекти по европрограмите.

Проявите на ОИЦ са отразени в 335 публикации в печатните и електронни медии, над 170 от тях са поместени в Единния информационен портал www.eufunds.bg/bg/node/45. Повече от 250 са участвалите деца, младежи и възрастни жители и гости на града в проведените за осми път „Дни на Европа в Разград”. През годината екипът на ОИЦ се включи в кампанията на Европейската комисия и на мрежата от 27 ОИЦ „Европа в моя регион 2019” – Онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!”. Взе участие в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, в учредяването и заседанията на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, в кръгла маса „Дигитални МСП” и семинар „Продуктов каталог – БГ Бар код” в РТПЗК-Разград. По традиция се включи в маратона на четенето в партньорство с Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”. Тринадесет младежи от пет училища от Разград и Исперих участваха в инициативата „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria, на която ОИЦ – Разград традиционно е домакин. Над 100 участници в кампанията „Еколято 2019” на ЦУТНТ посетиха офиса на ОИЦ и научиха за възможностите, които предоставят европейските програми в България до края на 2020 година. В края на срещата журналистите получиха рекламни и информационни материали на ОИЦ – Разград с пожелания ползотворното сътрудничество да продължи и занапред. Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.