Община Разград информира всички граждани, че в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ е обособено гише №5 във връзка с насочване за ползване на социални услуги в Община Разград. То функционира по Проект BG05SFPR002-200-0135 „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“, който се реализира от 20.03.2023 г. по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, чрез  Европейския социален фонд плюс по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз. Размерът на финансирането е на стойност 276 360 лева, а изпълнението е 24 месеца.

С оглед укрепване на капацитета на Община Разград и подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги, включително за изпълнение на задълженията и отговорностите съгласно Закона за лична помощ (ЗЛП), Закона за хората с увреждания (ЗХУ), длъжностното лице по проекта ще изпълнява дейностите по Закона за социалните услуги (ЗСУ) в частта, свързана само с насочването от общините за ползване на социални услуги. След конкурс по проекта бяха назначени двама социални сътрудници и един специалист социални услуги. Абибе Ибрахимова, Бурчин Акифова и Симона Димитрова ще информират и консултират местните общности относно възможностите за социална подкрепа и социално включване, както и с насочването на потенциалните потребители към социални услуги и другите механизми за социална подкрепа на общинската администрация, както и останалите задължения и ангажименти на Община Разград, които произтичат от Закона за лична помощ (ЗЛП) и Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Центърът за административно обслужване е ситуиран на партерния етаж в сградата на Община Разград с работно време: Понеделник – Петък от  8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. с административен адрес: гр. Разград, бул. Бели Лом 37А. Телефонът за контакт е 084/618 306, а e-mail:  sdd_eksperts@razgrad.bg.