Община Разград организира в четвъртък, 13.08.2020 г. от 14:00 часа в зала 102 в общинска администрация Разград, бул. „Бели Лом“ № 37 А, начална пресконференция по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

На пресконференцията ще бъдат официално представени параметрите на проекта – срок, бюджет, принос на Европейския съюз, основни цели и дейности, целеви групи, очаквани резултати и др.

Проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост  и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проекта е изграждане на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда  за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика. „Център за работа с деца на улицата“ е услуга, свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа; медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата; обучение в родителски умения.