Община Разград организира в четвъртък, 28.02.2019 г. от 15:00 часа на спортната площадка на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №10, гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ на обект „ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, втори корпус, УПИ VII-„За училище“, кв. 66 по плана на гр. Разград, имот с идент. № 61710.505.1041 по КК на града“.

Със събитието ще стартира изпълнението на строителни дейности, които имат за основна цел прилагането на енергоефективни мерки в сградата на втори корпус на гимназията. Подобрената енергийна ефективност и топлофизични характеристики на сградата ще бъдат постигнати чрез топлинно изолиране (външно и вътрешно) на външни стени, топлоизолация на покрива, подмяна на входни врати. Съществуващото осветление ще бъде сменено с енергоспестяващо. В дворното място ще бъдат реализирани благоустройствени дейности и ще бъде изградена достъпна архитектурна среда. Постигането на нормативните изисквания за топлосъхранение, икономията на енергия, освен икономически ефект, имат силен екологичен и социален ефект, тъй като ще способстват за подобряване на микроклимата и околната среда, ще осигурят по-добри условия на труд и по-голяма ангажираност на учениците към учебния процес.

Строителните дейности се реализират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград и изграждането на нов физкултурен салон.