На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания в Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев жителите на Община Разград напублично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета  и  на сметките за средства от Европейския съюз на Община Разград за 2022 година.

Публичното обсъждане ще се проведе в зала 102, в сградата на Община Разград  на  12.07.2023 година(сряда), от 17:00 часа.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg, в секция „Финансови дейности“.

Становища и въпроси може да се изпращат на ел.поща: e.peneva@razgrad.bg.