Община Разград ще проведе в петък, 15.01.2021 г. от 14:00 часа в Центъра за работа с деца на улицата (бивш Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“), гр. Разград, официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. Проектът се реализира по АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

Церемонията има за цел да представи и информира за изпълнените дейности в сградата на бившия дом, в който чрез цялостно обновяване и ремонт на втория етаж, бяха създадени подходящи условия за пребазирането и по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата.

Проектът се реализира в периода 02 август 2018 г. – 02 февруари 2021 г. и е на обща стойност 989 999,98 лв., като в рамките на финансовия ресурс беше извършено проектиране, бяха изпълнени строителни дейности, авторски и строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане и др. Основната цел на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда  за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.