За малко повече от месец издадените в Община Разград карти за безплатно пътуване във вътрешноградския транспорт на деца до 14-годишна възраст са над 60.

Припомняме, че на 5 февруари Община Разград бе сред първите, които стартираха изпълнението на Постановление на Министерски съвет от края на миналата година за изменение на наредбата, която урежда компенсирането на намалените приходи от прилагането на цени за обществения автомобилен транспорт за определени категории пътници.

Издаването на картите продължава, те са валидни за срок от 1 година от датата на издаването им или, ако в този период детето навърши съответната възраст – до навършването на възрастта, която е горна граница за облекчението. Картите важат за всички населени места в страната, където има вътрешноградски транспорт, но се издават от общината, в която родителите имат постоянен или настоящ адрес.

В Община Разград картите се издават от главен експерт „Транспорт“ в отдел „Общинска икономика“ в стая 107 в сградата на Общинска администрация. Необходимо е родителите или настойниците да представят: копие от акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес. За издаването на карти за деца от 7 до 14 години е необходима и снимка на детето, а картите за деца до 7 години са без снимки.