На 16 септември стартира новата учебна 2019/2020 година. На територията на община Разград за първи път прага на класните стаи ще прекрачат 454 първокласници. В общинските училища /11 основни училища, 1 средно училище, 2 профилирани гимназии – природоматематическа и с преподаване на чужди езици, 1 професионална гимназия по селско стопанство и 1 спортно училище/ през новата учебна година ще се обучават общо 4537 ученици. На територията на община Разград се намират и пет професионални гимназии, в които ще се обучават 1423 ученици. В община Разград на 15 септември, по последни данни ще започнат новата учебна година общо 5650 ученици. В детските градини, намиращи се на територията на община Разград ще се отглеждат и възпитават 1542 деца. Преди стартирането на 2018/2019 г. са завършени ремонтните дейности в Средно училище „Христо Ботев“ и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, а през 2019 г. в образователните институции в община Разград са извършени и продължават да се извършват по сключен между Община Разград и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 от 29.09.2017 г. за изпълнение на проектно предложение „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ строително монтажни работи /СМР/ по: • реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура – ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“; • изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“; • обновяване и реконструкция на 5 детски градини – ДГ 4 „Митко Палаузов“, ДГ 6 „Шестте ястребинчета“, ДГ 12 „Зорница“, ДГ 3 „Приказка“ и ДГ 5 „Незабравка“. Освен изпълнение на строително монтажни работи, в проекта са предвидени доставка и монтаж на оборудване за нуждите на обновените образователни институции по проекта. Община Разград финансира допълнително извън проекта, и ремонтни дейности в ДГ №3 „Приказка”, ДГ №4 „Митко Палаузов”, ДГ №5 „Незабравка”, ДГ №6 „Шестте ястребинчета” и ДГ №12 „Зорница”.