Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Разград стартира процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ, съобщиха от местната управа.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

√ Заявление за кандидатстване (по образец);

√ Документ за самоличност (за справка);

√ Автобиография

√ Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

√ Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;


Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни
програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при
наличие на такива);

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

√ сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,

√ документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Обяви“.

Начин на провеждане на подбора:

√ Първи етап: Допустимост по документи.

√ Втори етап: Провеждане на интервю.

Място и срок за подаване на документите:
Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от
13.30 до 17.00 часа от 22.07.2019 г. до 20.08.2019 г. в стая 506 или 508
в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084618 218, Кольо Колев – ст. експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. експерт към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.