Областна администрация бе домакин на работна среща за представяне на проект „Отвори очи“ на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“. Срещата бе открита от заместник областния управител Надя Йорданова, модератор бе другият заместник областен управител Ивелина Игнатова. В събитието участваха представители на институции, които имат отношение със защитата на децата в страната.

Проектът „Отвори очи“, който е финансиран от фондация „Лъчезар Цоцорков“ бе представен от Георги Милков и Димо Борисов от СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“. Целта е създаване на Специализирана програма за обучение на съдии, прокурори и адвокати как да работят с деца, които участват в наказателни производства, с което отговаря на актуалната обществена потребност от развитие и усъвършенстване на защита на децата, предвид тенденцията на нарастващ брой случаи на деца, които стават жертви на домашно насилие.

Като резултат от разработването и прилагането на програмата се очаква тя бъде поредната иновация, която област Разград ще даде като добра практика и да бъде полезна за цялата ни страна.

По проект „Отвори очи“ са планирани две обучения и поредица от работни срещи през есента на 2024 г., с които създателите на проекта целят институциите в областта на образованието, здравеопазването, обществения ред, социалната работа, правната общност и помагащите професии да повишат ефективността от сътрудничеството си.

Какви права имат децата и защо е важно да ги отстояваме, как се застъпваме за правата на децата, тези въпроси повдигна за дискусия Георги Милков.

В работната среща протече обсъждане на предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите, когато работят с деца, участващи в наказателни производства, както и ролята на „Синята стая“ – специално оборудвано помещение за изслушване на деца, което е достъпно от 2018 г. в град Разград.

Коментирано бе и прилагането на две европейски директиви (2016/800, 2012/29).

Важна част от дискусията беше обсъждането на ролята на Детска педагогическа стая, практики за изготвяне на оценка на потребностите на децата, опитът на Комисията за борба с противообществени прояви за малолетни и непълнолетни при изготвянето на оценките.

Ивелина Игнатова подчерта, че всички ангажирани институции обучават стоите служители как да работят с децата жертви, свидетели, правонарушители в своите сфери на дейност. Тя изрази увереност, че проектът ще допринесе за споделяне на добър опит и нов фокус, насочен към интересите на децата.