Естественото находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, oбщина Разград е в много добро състояние, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ Русе. Това установи екип на екоинспекцията, извършил проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство „Разград”, което експлоатира защитената територия.
Не са установени нарушения на режимите на защитена местност. Няма следи от посегателства върху растенията, сечи или други горскостопански дейности. Границите на защитената местност са ясно маркирани и е поставена обозначителна табела. При обхода е констатирана много добра плътност на растителния вид, достигаща до 70-80% или около 35-40 екземпляра на метър2.
Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда се до края на седмицата да се провери и другото находище на пролетно ботурче на територията на инспекцията, намиращо се в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum Mill) е многогодишно тревисто растение, с едни, бъбрековидни листа. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци. Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети през пролетта.