В Разградска област се изпълняват 15 проекта, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проектите е 14 877 581 лева.

Във всичките шест селски общини от региона се изпълняват проекти за реконструкция на улична мрежа и тротоари в общинските центрове или съставни села на обща стойност почти 7 млн. лева.

Изграждат се три спортни площадки за над 270 хил. лева в общините Лозница, Самуил и Цар Калоян. С два проекта на стойност над 600 хил. лева се ремонтират и оборудват читалища в градовете Исперих и Кубрат. С проект за над 540 хил. лева се реконструира и ремонтира кубратското СОУ „Христо Ботев”.

Две общински управи – Завет и Кубрат ремонтират административните си сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност по проекти за общо над 760 хил. лева.

С проект на стойност 5 681 565 лева се възстановяват и подобряват транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на част от общинската пътна мрежа на община Кубрат.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.