Централната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни проведе обучение на секретарите и обществените възпитатели от Разградска област. Лектор на обучението бе секретарят на ЦКБППИН в София Константин Томанов.Той разгледа правната рамка за работа на комисиите и обществените възпитатели, особеностите в прилагането на мярката надзор на обществен възпитател, изискванията, правата и задълженията на възпитателите.
При особен интерес представи темата за особеностите и начините на разпознаване на деца с признаци на радикализация.
Обучението бе организирано от комисията в Разград, със секретар Диана Господинова.