Юридическите и физическите лица, които се занимават с търговия или размножаване на африканските папагали Жако, вече не могат да извършват търговски дейност без Сертификат по Регламент 338/97, издаден от Министерството на околната среда и водите, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе.

Промяната в изискванията е във връзка с решение, взето на Конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.
Издадените до момента регистрационни карти от РИОСВ вече не могат да служат самостоятелно като документ за търговия с тях.

Сертификатите се издават за всеки отделен екземпляр от вида Жако, който следва да е трайно маркиран. Заявленията за издаване на сертификатите, информация за представяне на необходимите документи и заплащане на административните такси са налични на интернет страницата на Министерството на Околната Среда и Водите.
Жако е вид папагал. Той са сред 5-те папагала, които най-добре имитират човешката реч, заедно с мъжките вълнисти папагали. Възрастните екземпляри имат интелект, сравним с този на тригодишно дете, информират още от РИОСВ – Русе.