С проекти по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, общините от Разградска област ще надградят и разширят съществуващите социални услуги в общността. Всички общини имат одобрени проекти, като част от тях вече са подписали договори за изпълнението им, съобщиха експертите от Областния информационен център в Разград.

Те целят да бъде изградена мрежа от услуги в
домашна среда и да бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по
домовете за лица с увреждания и възрастни хора на над 65 години в невъзможност
за самообслужване. В проектните дейности са планирани предоставянето на
психологическа подкрепа и консултиране на потребителите според тяхната индивидуална нужда.

Част от средствата по процедурата ще бъдат
използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, както и за
обучение и супервизия на персонала. В някои от проектите е предвидено
закупуването на превозни средства, с които услугите ще се предоставят в
отделните населени места.

Общият бюджет на проектите в Разградска област е 1 051
755 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ. В Патронажната грижа ще бъдат
обхванати 358 потребители от целевите групи. Интегрираните услуги ще се
предоставят в продължение на 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава
здравно-социални услуги до 2 часа на ден.