От началото на следващата година всички документи, свързани с управлението на отпадъци ще се подават и обработват по електронен път, съобщиха от РИОСВ Русе. Това стана възможно с въвеждането на Националната система за отпадъците http://nwms.government.bg/wms/.

От този вид услуги ще се възползват лицата, които гененерират, събират, транспортират и третират отпадъци. По този начин ще се обработват разрешителни и регистрационни документи и работни листи за класификация на отпадъците.

До края на 2017 г. ще бъде променена специализираната Наредба № 1 /Наредба №1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри/, с която ще бъдат регламентирани редът и начините за използване на системата.

РИОСВ – Русе извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електонни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.

Допълнителни въпроси, свързани с работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.