Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) посрещна вчера ученици от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” гр. Разград, съобщиха от информационния център.

Гимназистите изучават тънкостите на информационните и комуникационни технологии и участват в различни клубове по интереси в рамките на проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (ОПНОИР). Те бяха придружавани от ръководителя на клуба по „Личностно развитие” и преподавател в учебното заведение Цветалина Занкова.

Младежите се запознаха с дейността и безплатните за широката общественост услуги, които мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) извършва в България.

Дискутирани бяха резултатите от инвестираните чрез проекти евросредства в Лудогорието по време на десетгодишното членство на страната в Европейския съюз. През първия програмен период 2007-2013 г. осъществените европроекти са на обща стойност близо 250 млн. лева. Досега през настоящия програмен период 2014-2020 г. одобрените проекти в Разградска област наброяват 191, с общ бюджет надвишаващ 71 млн. лева.

Младите хора споделиха положителните си впечатления от подобрената градска и училищна среда в региона, както и своите намерения да участват в проекти за бъдеща професионална реализация.