Постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 478 (със 110 повече в сравнение с май), съобщават от Агенцията по заетостта – Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 228, с работническа професия са 159, а специалистите със средно специално и висше образование – 91. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 93. Заетост е осигурена на 136 продължително безработни, както и на 25 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 191 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 166 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 222.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през юни са заявени 74 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 3 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
Към края на юни в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 5143. Техният брой намалява с 218 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 32 заети, 8 учащи и 29 пенсионери.
Равнището на безработица за област Разград, е 9,9%, при 10,3% през предходния месец.

 

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 54%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 315.