Постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград през месец април са 392, което е почти толкова, колкото през април миналата година, съобщават от Агенцията по заетостта в Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 183, с работническа професия са 117, а специалистите със средно специално и висше образование – 92. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 76. Заетост е осигурена на 44 продължително безработни, както и на 10 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 238 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 31 безработни
от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област
Разград са 286.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси” в бюрата по труда в област Разград през април са заявени 20 работни места.

Към края на април в трите бюра по труда в област Разград – Разград,
Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 4917. Техният брой намалява
с 222 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 40
заети, 12 учащи и 35 пенсионери.

Равнището на безработица за област Разград, е 9,4%,при 9,9% през предходния месец. сравнение с април  2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2
процентни пункта
./ На база административната
статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за
страната за април 2019 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към
икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

 • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и
  относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община
  Самуил – 23,5% /566 безработни
  лица/, следват общините Лозница – 13,5%
  /531/, Завет – 11,9%
  /415/, Исперих – 11,7%
  /1070/, Кубрат – 12,5% /861/,
  Цар Калоян – 11,1% /293/, и най-ниско в община Разград – 5,0% /1181/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 2172 (44,2%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях без специалност са 70%, а тези с основно и
по-ниско образование – 65%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%,
специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи
показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50
години – 50% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 40%, а
младежите до 29 години – 10%.

От общо
регистрираните лицата с намалена
работоспособност
са 328.