292 са започнали работа в Лудогорието през юли, съобщиха от регионалната структура на Агенцията по заетостта в Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 128, с работническа професия са 90, а специалистите със средно специално и висше образование – 74. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 66. Заетост е осигурена на 67 продължително безработни, както и на 15 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 122 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 86 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юли.

Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 207.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 173 места в бюрата по труда (с 28 повече в сравнение с юни). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (36), образованието (17), търговията  и транспорта (по 13), строителството (12), селското стопанство (9), хотелиерството и ресторантьорството (7) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през юли са заявени 32 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 2 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Към края на юли в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 5114. Техният брой намалява с 29 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 35 заети, 10 учащи и 31 пенсионери.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 313.