Абсолютни спекулации са твърденията на общинските съветници Джипо Джипов, Иво Димитров и Милена Орешкова, че на разградчани ще се наложи да платят над 1 млн. лв. повече за благоустрояване на ЖК „Орел“ в Разград, съобщиха от пресцентъра на Община Разград в отговор на отправените твърдения в публичното пространство от тримата съветници. Целенасочено или поради некомпетентност се пропуска централният момент, че става дума за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на ЕС, с 0 лв. съфинансиране от страна на община Разград.
Прогнозната стойност на обществената поръчка за проекта е предпоставена още през 2014 г., когато е извършено проектирането и подготовката на инвестиционната програма на Общината. С тази индикативна стойност е одобрена инвестиционната програма и няма никакво основание за съмнение в реалната стойност на проекта. Затова буди наистина основателно съмнение фактът, че от 5 /пет/ допуснати до класиране фирми, 4 /четири/ предлагат цени около прогнозната /3,7 млн.лв., 3,8 млн.лв. и 3,9 млн. лв./ и само един участник с 1 млн. лв. по-малко. Това действително би могло да се нарече в „разрез с пазарните правила“.

Редно е да припомним, че от април 2016 г. е в сила нов Закон за обществените поръчки, съгласно който е определен и критерият на конкретната обществена поръчка – „оптимално съотношение качество/цена“. Съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП при този критерий се оценява освен цената и технически параметри, като организация на изпълнението на поръчката и срок. Това са законовите показатели, които са допустими съгласно ЗОП и те са абсолютно точно възпроизведени в поръчката за ремонт на ЖК „Орел“ в гр. Разград. Много силно тиражираният от общинските съветници „субективен критерий“, при бегла справка в регистъра на АОП фигурира във всички обявени поръчки по ОПРР на останалите общини в страната. Относно претенциите за едва 30% тежест на цената в методиката, ще напомним за предишни поръчки на община Разград, отново по Оперативна програма от 2014 г. за Централната градска част – цена 30%, неустойка за закъснение 20%, гаранционен срок 50%, както и поръчката за Спортна зала „Абритус“ – цена 30%, срок за изпълнение 30%, гаранционен срок 40%. Впрочем, само за изчерпателност, ще отбележим, че за изпълнител на проекта за Централната градска част на Разград е избрана същата разградска фирма.

Проектът за ЖК „Орел“ ще се случи, въпреки безсмисления шум, който се опитват да вдигат някои общински, които толкова години бяха избирани и не направиха нищо за хората в най-големия квартал, а едва сега със съчувствие и загриженост забелязаха, че „газят кал и живеят в познатата мизерия“.

За информация на „независимата“ Милена Орешкова ще кажем, че за разлика от Общинския съвет, който няма контролни правомощия върху обществените поръчки, обявявани от Общината, органите, които имат такива правомощия са ги проверявали и именно тяхното становище е меродавно. Обществените поръчки за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа, нямат нищо общо с предмета на дейност на общинското предприятие. Освен чисто предметната несъвместимост, има и разлика в източника на финансиране – с целева субсидия могат да се финансират само капиталови разходи, а запълването на дупки в уличната мрежа представлява текущ ремонт и се финансира със собствени средства на Община Разград. Явно обаче такава разлика не се прави. Както и не се прави разлика между избор на фирма за подготвяне на проекти за кандидатстване и избиране на екип за управление на вече спечелени проекти. За да се схване същността обаче е необходима експертиза, а не празнословни упражнения по материята от лаици.
Във връзка с коментара за рехабилитацията на улиците и избора им, бихме искали да поясним, че на всяка улица, която е в пределите на Община Разград живеят хора, които заслужават еднакво уважение. За нас всяка компрометирана улица, която има нужда от ремонт, при наличие на средства, ще бъде ремонтирана. С тази наша постъпка показваме, че за нас няма „ваши“ и „наши“, когато става дума за грижа за хората. Да, има проблем, но той не е свързан с действията на общинска администрация, а с бездействието на група общински съветници, които са доказали през годините и продължават да доказват, че единствено ги бива за коментатори и наблюдатели. Няма да се оправдаваме за това, че сме асфалтирали 25 улици с дължина 5571 м и 3 паркинга – 3070 м2. Работата ни ще продължи, въпреки опитите за манипулации от Ваша страна, се казва още в становището на Община Разград.