Облекчения за близо 45 000 лева за времето на извънредното положение получава бизнесът в Община Разград. Това става с три различни мерки, предприети от местната управа.

Комисията по чл. 2 от Наредба №2 на Общински съвет-Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост разгледа заявленията на наематели на общински имоти и определи кои от тях отговарят на изискванията, определени с приетите от местния парламент Мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка.

Общо 88 заявления от ощетени от въведените ограничения във връзка с извънредното положение  бяха подадени в Общинска администрация в указания в решението на Общинския съвет срок. Сред тях имаше най-много еднолични търговци и ЕООД, но също и спортни клубове и неправителствени организации. 43 от подадените заявления са от наематели на общинския пазар, 27 – в Битовия комбинат. Исканията за освобождаване от наем варираха от 2,10 лв. до 1897,53 лв.

Одобрените заявления са 37.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров, който е председател на комисията, и общинските съветници: Антон Монев, Иво Димитров, Наско Анастасов, Румяна Балтова и Свилена Дечева внесоха за следващата сесия на Общинския съвет докладна с предложение 36 от наемателите, които не отговарят на критериите за пълно освобождаване от плащане на месечен наем, за двата месеца на извънредното положение да платят 50% от наемите си. Това са предимно представители на най-дребния семеен бизнес, които работят на обекти на пазара.

От другата мярка за подпомагане на бизнеса за справяне с последствията от пандемията с Короновируса, която бе приета от Общински съвет-Разград по предложение на Кмета Денчо Бояджиев, са се възползвали още  представители на дребния бизнес, чиято дейност в общо 75 обекта бе временно прекратена по време на извънредното положение. Съгласно допълнение на Наредба №14 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги те бяха освободени от заплащане на таксите по чл. 19, ал. 4, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5  от Наредбата. Става въпрос за търговия на открити точки – кафе-автомати, кафе-аперитиви и ресторанти с маси пред заведенията, павилиони и магазини за цветя.

По двете мерки, предприети от Община Разград в подкрепа на местния бизнес за справяне с последствията от Коронавируса, както и от допълнително предложената докладна записка, ще се възползват общо ползвателите на 148 имота, а общата сума на облекченията за тях е 44 888,03 лв.