Регистрираните безработни към края на декември в трите бюра по труда в Разградско са 8479. Броят им се увеличава с 382 в сравнение с края на ноември, което е характерно за зимния период и в края на годината.
През последния месец на 2015 година постъпилите на работа безработни от областта са 175, като близо 60 на сто от устроените са жени. Заетост е осигурена и на 38 продължително безработни, както и на двама с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 85 безработни, а с посредничеството на бюрата по труда други 28 са наети по програми за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на областта са 134.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 5%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 11%.

Регистрираните младежи до 29 години са 947, като спрямо ноември броят им се увеличава с 51 лица.
От общо регистрираните с намалена работоспособност са 425.