През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 269, съобщиха от Агенцията по заетостта в Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 110, с работническа професия са 87, а специалистите със средно специално и висше образование – 72. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 59. Заетост е осигурена на 65 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 159.

Към края на ноември в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 5861. Техният брой се увеличава със 108 в сравнение с края на октомври, което се дължи на регистрациите на приключили работа в сезонни дейности или по програми. Като търсещи работа лица са регистрирани и 19 заети, 5 учащи и 36 пенсионери.

Равнището на безработица за област Разград, е 11,2%, при 11,0% през предходния месец.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 284.