Областният съвет за развитие на област Разград проведе редовното си заседание днес, на което бе
актуализиран съставът на съвета, като на мястото на бившия кмет на Лозница Айхан Хашимов комисията одобри за член новия кмет Севгин Шукри.

Архитект Белин Моллов – хоноруван преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия и ръководител на екипа експерти от „Институт за управление на програми и проекти” ООД представи Актуализирания документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Разград за периода 2018-2020 г., както и някои препоръки към местните управи.

В заседанието, водено от областният управител Гюнай Хюсмен, участваха кметове на общини от област Разград, на синдикатите и на работодателските организации.

Подобни документи са изготвят по средата на програмните периоди, анализират изпълнението на областните стратегии и включват предложения за изпълнението им до края на периода.
Стратегията за развитие на област Разград включва пет приоритета. Изпълнението на приоритет 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието“ – е на 34%, реалистичната прогноза за изпълнението му в края на 2020 г. е 210%. Арх. Моллов изтъкна позитивната тенденция за развитие на местния бизнес, което по думите му рядко се среща в други региони.

Изпълнението на Областната стратегия по приоритет 2 „Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор“ е 7% с прогноза да стигне 63%; на приоритет 3 „Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на жизнената среда, подобряване на околната среда“ – 43%, на приоритет 4 „Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване на жизнения стандарт“ – 15% с тенденция 152%, на приоритет 5 „Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна регионална политика“ – 1% с прогноза 73%.

Според Актуализирания документ през 2015 г. брутният вътрешен продукт на човек от област Разград е достигнал 7778 лв. при изходни данни за 2011 г. 5549 лв. и целева стойност за 2020 г. 7500 лв. Данните за безработицата за трите години 2011, 2015, 2020 съответно са: 20,3%; 15%; 15%; за коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години – 51,1%; 65,6%; 55%; на общ доход средно на лице от домакинство в лева – 2853 лв.; 4164 лв.; 3500 лв. Сред рамковите индикатори за наблюдение е и делът на висшистите на 30-34 г., той е бил 17,9%, сега е 18,7%, трябва да стане 25%. Бюджетът за изпълнение на приоритетите е планиран в размер на 995 028 лева, постигнат е бюджет 362 396 лв. Основен източник на финансиране са фондовете на ЕС, следвани от частни фондове и фирми, централния бюджет и общинските бюджети.

Според Актуализирания документ в област Разград до средата на програмния период са реализирани общо 197 европроекта, най-много – 106 – са по Програмата за развитие на селските райони, 45 са по ОП“Развитие на човешките ресурси“, 12 – по ОП “Храни“, 11 – по ОП “Регионално развитие“/“Региони в растеж“, 10 – по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“/“Иновации и конкурентоспособност“, 9 – по ОП “Административен капацитет“/“Добро управление“.

Актуализираният документ бе одобрен с единодушие от членовете на Областния съвет за развитие на област Разград.