От началото на 2019 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 466 криминални престъпления спрямо 546 за периода на 2018 г., което е намаление с 14,56%, съобщи на пресконференция вчера зам.-директорът на ОД на МВР Разград комисар Константин Костов.Коефициентът на престъпност е 360,91 престъпления на 100 хил.души, за 2018 г. е бил 422,87. Разкриваемостта е 59,01%, спрямо 56,41% за 2018 г. или ръст с 2,6%.

Престъпленията против личността са 45 и
бележат намаление с 15,09% спрямо 2018 г. Разкрити са 17 от регистрираните за
периода престъпления, или 37,78% разкриваемост. Извършено е едно умишлено
убийство, което е разкрито.

Престъпления
против собствеността –
от началото на 2019 г.
са регистрирани 165 престъпления, спрямо 209 за периода на 2018 г., или намаление
с 21%.
Разкриваемостта е 49,09%, срещу 49,76% за 2018 г.

Грабежи по
статистически даннитри сарегистрираните грабежи от началото на
2019 г., един е бил за 2018г. Един от грабежите е извършен от три непълнолетни
лица, а останалите два след изясняване на фактическата обстановка по случаите,
предстои да бъдат квалифицирани по друг състав от НК.

Кражби Регистрирани са 114 кражби през първите пет
месеца на 2019 г., срещу 152 за периода на 2018 г. или намаление с 25%. Разкриваемостта
е 57%, спрямо 50,6% за 2018 г., което е увеличение с около 7%. При кражбите с
неизвестен извършител увеличението в разкриваемостта е с почти 1%, спрямо 2018
г. 51% е разкриваемостта а кражбите с неизвестен извършител от началото на 2019,
срещу 41,73% за 2018 г.

Измамиувеличение
по линия „Измами“ с близо 54% се отчита от началото на 2019 г. Регистрирани са
20 измами, срещу 13 за същия период на 2018 г. От тях 10 са „телефонните
измами“. Разкритите измами са 4, или 20% разкриваемост.

Престъпни посегателства спрямо
МПС
от
началото на 2019 г. са регистрирани 3 кражби на МПС, за 2018 г. посегателствата
спрямо МПС също са били три(2 ПЗО на МПС и 1 кражба).

ПалежиРегистрирани
са 10 палежа през 2019 г. срещу 11 за 2018 г., което е намаление с 9%. Разкрити
са два от регистрираните палежи, както и един палеж извършен в предходен
период.

Наркотици –увеличение с 68,75% се наблюдава по линия
„Наркотици“. Регистрираните
престъпления за притежание и разпространение на наркотични вещества от началото
на годината са 27, като 16 са били за същия период на 2018 г.

За месец Май 2019 г., регистрираните криминални
престъпления на територията на ОДМВР Разград са 90, като за май 2018 г. са
били 115, което е намаление с 21.74%.

Коефициентът на престъпност за м.май или брой престъпления на 100 хил.
души е 69.70 престъпления, което е с почти 20 престъпления по-малко
от 2018 г.(89,07 престъпления на 100 хил.души)

Разкрити са 44 от регистрираните през месеца престъпления, което е 48,89%
разкриваемост. През периода са разкрити и 31 престъпления от минал период.

Престъпленията
против личността
за месец май са 7, за 2018г. са били 19, или
намаление със 63%. Разкритите престъпления са 2, което е 22,22%
разкриваемост.

Престъпленията
против собствеността
са 24 и са с относителен дял от 26,7%, спрямо общия брой регистрирани
криминални престъпления за периода. През май 2018г. регистрираните престъпления
са били 33 броя. Намалението е с 9 престъпления или 33%. 

Регистрирани са два грабежа. За май 2018 г. няма
регистрирани грабежи.

При кражбите намалението е с 8
престъпления или 35%. 15 са извършените през месеца кражби, през 2018 г. са
били 23. Намалението при домовите кражби
е със 60%. Регистрирани са 2 домови кражби за месеца, като за 2018 г. са били
5. Взломните кражби са 3, за май 2018
г. са били 2. Разкрити са 4 от извършените през месеца кражби или 26,67%
разкриваемост. Общо през месеца са разкрити 11 кражби, 4 от регистрираните през
периода и 7 от минал период. Процентът на разкриваемост, спрямо регистрираните
кражби с неизвестен извършител е 26,67%. 4 са разкритите кражби, с неизвестен
извършител при регистрирането през месеца.

През м.май са регистрирани 2 измами, за май 2018 г. са били
3. Няма регистрирани телeфонни измами за месеца.

Най-висок дял от 32% спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните
престъпления. За месец май те са 29, а за същия период на 2018 г.
са били 31, което е намаление с 6,5%. По видове общоопасни престъпления
разпределението е следното:

С най-голям относителен дял в тази група престъпления са тези с използване
чужди регистрационни номера на МПС-чл.345 от НК
  – регистрирани са 19 бр. срещу 10 бр. за 2018
г., увеличение с 90%.

При престъпления, свързани с притежание и разпространение на  наркотични вещества, се отчита намаление с 50%. Регистрирани са 4 престъпления по линия
„Наркотици“, както и 3 престъпления за управление на МПС след употреба на
наркотици
. За май 2018 г. регистрираните престъпления за притежание и разпространение
на  наркотични вещества са били 8.

Палежи ръст с
200% се отчита при палежите през месеца. Регистриран са три палежа,
като за 2018 г. е бил 1. И трите палежа са причинени по непредпазливост.

Няма регистрирани посегателства
спрямо
МПС.

Образувани са 15 БП за управление
на МПС след употреба на алкохол
над 1,2 промила, престъпление
съставомерно по чл.343б от НК.

Установените извършители на регистрирани през периода престъпления
са 41. Общо през месеца са разкрити 78 престъпления, а установените извършители
са 77(вкл. регистрирани през предходни периоди).

33 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до
24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

Резултати,
свързани с дейността на сформираните мобилни екипи:

По утвърден от директор ОД МВР график през месец май 2019 г. са
посетени 19 населени места на територията. Изготвени са 19 информационни карти
за проведените срещи от мобилните екипи. Получен е един сигнал, касаещ лошата пътна
инфраструктура. По сигнала, получен през месеца, е взето отношение по
компетентност, като е изпратено писмо до Областно пътно Управление АПИ –
Разград.

За м.юни 2019 г. са планирани 21 срещи на мобилните екипи. Графикът за
провеждане на срещите е публикуван на сайта на ОДМВР Разград.

За месец май са проведени 31 специализирани полицейски
операции за противодействие на престъпленията, опазване на обществения ред,
осигуряване на безопасността на движението и намаляване на предпоставките за
настъпване на тежки ПТП както следва:

-5 СПО с участието на служители на
ЗЖУ – Варна, с цел постигане на по-висока ефективност по опазване на
обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност, незаконната миграция
и трафика на хора.

-4 СПО за противодействие на
престъпленията, свързани с притежание и разпространение на  наркотични вещества, в резултат на които са
образувани 4 ДП за притежание и разпространение на наркотични вещества;

-4 СПО по линия издирване. През м.май са установени общо 26 лица, обявени за издирване като
тук се включват и такива обявени в предходни периоди.

-4 СПО за противодействие на
незаконната миграция и и установяването на незаконно пребиваващи чужди граждани
на територията на област Разград;

-3 СПО за противодействие на разпространението на акцизни стоки без
бандерол

-3 СПО за ефективно противодействие на контрабандата на горива, тяхното
съхранение и разпространение, както и продажбата на горива с влошени качествени
показатели;

-1
СПО – по противодействие на престъпления, обезпечаване сигурността на децата на
обществени места след 22,00 часа;

-1 СПО на територията и на четирите РУ с цел обезпечаване на сигурността
и опазването на обществения ред на територията на ОДМВР-Разград по линия на
престъпления против собствеността, разпространение на наркотични вещества,
акцизни стоки без бандерол, кражби на животни, издирвани лица и опазване
политическите права на гражданите

6 СПО за осигуряване на безопасността на движението и
ефективен контрол на пътното движение, недопускане на неправоспособни водачи,
водачи управляващи технически неизправни МПС, по линия
TISPOL, с оглед оказване на положително въздействие за
подобряване на пътната обстановка на територията на ОДМВР Разград.