ОБЯВЛЕНИЕ
На Председателя на ОбС-Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че е постъпила жалба от Стоян Димитров Ненчев против Решение № 272, взето от Общински съвет – Разград на заседанието му, проведено на 22.12.2016 г., с което е изменен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г. Въз основа на жалбата е образувано Административно дело № 5/2017 г. по описа на Административен съд – Разград.