18.04.2017

Рубриката „Местен парламент”

ОБЯВЛЕНИЕ

на председателя на ОбС-Разград – Надежда Радославова

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград е образувано Административно дело №45/2017 г. по описа на Административен съд – Разград.