В дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград вече се приемат заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници. Размера на помощта е  250 лева, утвърден с Постановление  на Министерски съвет  № 113 от 29.06.2018г.

Право на тази помощ имат семейства, чийто деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението-декларация да е по-нисък или равен на 450 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или в семейство на роднини или близки.

Средствата  се отпускат, за да  покрият  част от разходите за  подготовка на учениците  за  първи клас.

Заявленията-декларациии за помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане по настоящ адрес на родителя след записване на детето в първи клас.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението;
  • удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас;
  • копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда, когато детето е настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство;
  • лична карта за справка;

 

Срокът за приемането на заявленията е до 15 октомври 2018г. Когато поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище в началото на учебната година, заявленията се приемат не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

 

През 2017г. в област Разград целеви помощи за първокласници са получили общо 654 семейства за 662 деца. Разпределението по общини е следното:

Община Разград – 241 бр. помощи;

Община Исперих – 138 бр.;

Община Кубрат – 88 бр.;

Община Завет – 74 бр.;

Община Лозница – 46 бр.;

Община Самуил – 37 бр.;

Община Цар Калоян – 30 бр.

Наблюдава се тенденция към намаляване броя на еднократните целеви помощи за първокласници. През 2016г. общият им брой е бил 832 бр. или с 20 % по-малко.