ОБЯВЛЕНИЕ – 25.07.2016 год.

Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че с влязло в сила Решение № 24 от 4.07.2016 г. по Административно дело № 34/2016 г. Административен съд – град Разград.

ОТМЕНЯ чл.57, т.9 от Наредба №14 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград, в редакцията, приета с Решение № 846 от 28.12.2010 г. по Протокол № 46 на Общински съвет Разград.