ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова – 12.12.2016 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
на Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова

Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че във връзка с жалба на „РОТОКАС” ООД срещу т.2 от Решение № 236 по протокол № 17 от 11.11.2016 г. , е образувано Административно дело №179/2016г. по описа на Административен съд – Разград.