Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 557 от 29.05.2018 г. на Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 18 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани жители да представят в деловодството на Общински съвет Разград, кабинет № 06 в сградата на Община Разград, находяща се в гр. Разград, бул.“Бели Лом“ №37А необходимите документи в срок от 11.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
 2. да бъдат дееспособни български граждани;
 3. да са на възраст от 21 до 68 години;
 4. да имат настоящ адрес в община Разград;
 5. да имат завършено най – малко средно образование;
 6. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 7. да не страдат от психически заболявания.

 

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Разград следните документи:
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение №1);
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие (Приложение №2);
 8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);

 

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград – http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“, секция „Обявления“.

 

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 11.06.2018 г. до 17:30 ч. на 26.06.2018 г.

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

 

 

 

 

Предс. на временната

комисия по избора      :………………………..

/ Мариан Иванов /

Приложения от №1 до № 4